Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

konsultacje1 sgBurmistrz Strzegomia zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane osoby i podmioty do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025.

Termin konsultacji: 04.08.2016r. – 18.08.2016r.

 

Poniżej zamieszczone zostały:

treść ogłoszenia o konsultacjach - PDF

projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 - PDF

formularz zgłaszania uwag - DOC

Projekt programu jest również dostępny do wglądu w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, parter, pok. nr 5 (w godzinach pracy urzędu).

Wypełnione komputerowo i podpisane formularze do 18 sierpnia 2016r. można:
- złożyć w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom (parter, pok. nr 15)
- przesłać pocztą z dopiskiem „Rewitalizacja – konsultacje społeczne” na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom (decyduje data wpływu do urzędu).

konsultacje1 plakat

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł