Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Dnia 24.08.2016r. Rada Miejska w Strzegomiu jednogłośnie uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025.

Z treścią uchwały można zapoznać się tutaj - PDF
Ostatecznie uchwalony dokument stanowi załącznik do uchwały - PDF (18mb)

We wrześniu 2016r. uchwalony program zostanie poddany ocenie zgodności z wytycznymi krajowymi i regionalnymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD). Pozytywna ocena jest warunkiem ujęcia programu w wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, prowadzonym przez IZ RPO WD. Ujęcie programu w ww. wykazie umożliwia korzystanie z dofinansowania ze środków europejskich na działania rewitalizacyjne oraz uzyskiwanie preferencji punktowych podczas oceny składanych wniosków.

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł